Aanvragen remigratie-uitkering

Kan ik een uitkering krijgen wanneer ik terugga naar mijn geboorteland?

Ja, dat is mogelijk als u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. In Nederland bestaat daarvoor de remigratiewet die recht geeft op een maandelijkse uitkering. Kijk in bijgevoegd schema of u daarvoor in aanmerking komt. Let wel: het schema is een vereenvoudiging van de juridische regels. Het is daarom altijd verstandig contact op te nemen met het NMI om te bespreken of u écht wel of niet in aanmerking komt. Daarnaast kunnen er ook andere sociale voorzieningen zijn die van belang zijn als u wilt terugkeren. Dit kunt u dan in hetzelfde gesprek bespreken.

Wat zijn de voorwaarden van de Remigratiewet vanaf 1 juli 2014?

Aanvragers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • 55 jaar of ouder zijn;
  • afkomstig zijn uit een van de doelgroepen van de wet;
  • op de leeftijd van 18 jaar of ouder naar Nederland gekomen zijn;
  • minstens één jaar uitkeringsgerechtigd zijn;
  • minstens 8 jaar legaal in Nederland verbleven hebben. 

Mijn partner wil niet mee terug. Kan ik alleen voor mijzelf een remigratiewet-uitkering aanvragen?

Nee. Zolang u met uw partner woont komt u slechts in aanmerking voor een remigratievoorziening indien u en uw partner gezamenlijk remigreren.

Welke mogelijkheid biedt de Remigratiewet?

De Remigratiewet biedt personen die naar het land van herkomst willen remigreren en die tot de doelgroep behoren, faciliteiten om die wens te realiseren. Het land van herkomst is het land waar de remigrant is geboren.

Ik ben bijna 55 jaar. Mag ik alvast een aanvraag indienen?

Nee, u kunt uw aanvraag voorbereiden maar u dient 55 jaar oud te zijn op het moment dat u de aanvraag doet.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik aan het NMI verstrek?

Het NMI acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij het NMI veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Wilt u weten hoe het NMI uw gegevens verwerkt, leest u dan ons privacy statement.

Ik wil samen met mijn partner remigreren. Moet ieder van ons een aanvraag indienen?

Nee, slechts één van u dient de remigratie-uitkering aan te vragen. U dient het er uiteraard wel beiden over eens te zijn om te gaan remigreren. Als u van plan bent een aanvraag te doen, vragen wij u daarom samen naar één van onze spreekuren te komen.

Wat biedt de Remigratiewet mij? Wat is een remigratiewet uitkering?

Als u voldoet aan de voorwaarden van de Remigratiewet kunt u een uitkering aanvragen. Na uw vertrek ontvangt u maandelijks geld voor uw levensonderhoud. Mocht u in uw geboorteland niet meer verzekerd zijn door de Nederlandse zorgverzekering, dan krijgt u bovendien een vergoeding waarmee u zelf een ziektekostenverzekering kunt afsluiten. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de levensstandaard in het remigratieland en van uw gezinssituatie. De uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd (dat wil zeggen aangepast op basis van de kosten van levensonderhoud). Het recht op de uitkering geldt tot het moment van overlijden en is niet afhankelijk van eventuele andere inkomsten. Kijk bij het onderdeel Remigratiewet voor een overzicht per land van de bedragen die worden uitgekeerd.

Mag ik gaan werken nadat ik mijn aanvraag voor de Remigratiewet heb ingediend?

Dat mag. Belangrijk is dat u op het moment van uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden die de Remigratiewet stelt. Een van die voorwaarden is dat u gedurende 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag een rechtgevende uitkering heeft ontvangen. Krijgt u na het indienen van de aanvraag een betaalde baan, dan heeft dit geen gevolgen voor de beoordeling van uw aanvraag tot het verkrijgen van een remigratie-uitkering.

Ik heb een uitkering. Kom ik dan in aanmerking voor de Remigratiewet?

Ja, het ontvangen van een uitkering is zelfs een voorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat u gedurende twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvraag een rechtgevende uitkering heeft ontvangen. Rechtgevende uitkeringen zijn: WW, Participatiewet (bijstand, Wajong), IOAW, IOW, IOAZ, WAO (WIA, WGA, IVA), WAZ, AOW of wachtgeld.

Let op: een ZW, VUT- of ANW-uitkering zijn geen rechtgevende uitkeringen. 

Informatie over landen

Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko is aangepast. Wat zijn de gevolgen?

Tussen Marokko en Nederland gelden afspraken over de kinderbijslag en de Nabestaandenuitkering Anw. Beide landen zijn het eens geworden over aanpassingen van deze afspraken. De nieuwe afspraken worden vanaf 1 oktober 2016 van toepassing. 

Ontving u voor 1 oktober 2016 al kinderbijslag en blijft uw kind in Marokko wonen? Dan verandert er voor u niets, zolang u recht heeft op kinderbijslag. Ook als u voor 1 oktober 2016 al een Anw-uitkering ontving en u in Marokko blijft wonen, verandert er voor u niets zolang u recht heeft op een Anw-uitkering. Met andere woorden: bestaande uitkeringen kinderbijslag of Anw worden niet verlaagd. 

Gaat u of uw kind na 1 oktober 2016 in Marokko wonen, dan gelden de nieuwe afspraken. Dat is ook het geval als uw recht op de uitkering tijdelijk stopt en u die daarna opnieuw krijgt. Voor een Anw uitkering betekent dit dat u 90% ontvangt van het maximale bedrag aan Anw-uitkering dat u zou krijgen als u in Nederland zou wonen. Voor de kinderbijslag hangt de hoogte van de uitkering af van het jaar waarin de kinderbijslag (opnieuw) is ingegaan of het jaar waarin uw kind naar Marokko is verhuisd. Bij een verandering in:

  • 2016 krijgt u 90% van het maximale bedrag;
  • 2017 krijgt u 80% van het maximale bedrag;
  • 2018 krijgt u 70% van het maximale bedrag;
  • 2019 of 2020 krijgt u 60% van het maximale bedrag.

Met ingang van 1 januari 2021 kan geen nieuw recht op kinderbijslag meer worden verkregen voor kinderen die in Marokko (gaan) wonen.

Ik ben afkomstig van Aruba / Curaçao / Sint Maarten / Saba / Sint Eustatius / Bonaire. Kan ik gebruik maken van de Remigratiewet?

Nee, de eilanden zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en u kunt geen rechten ontlenen aan de Remigratiewet.

Heb ik voor remigratie naar Suriname een verblijfsvergunning nodig?

Ja, dat is onderdeel van de remigratieprocedure als u de Surinaamse nationaliteit niet bezit. U kunt een verblijfsvergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Politie te Paramaribo. U kunt ook op grond van de Wet- Personen van Surinaamse Afkomst uw zogenoemde PSA- status activeren. U ontvangt dan een PSA-document. Hiermee kunt u zonder visum, toeristenkaart of verblijfsvergunning naar Suriname afreizen. Zowel de verblijfsvergunning van het Ministerie van Justitie en Politie als het PSA document, worden geaccepteerd als bewijs dat Suriname tegen uw verblijf geen bezwaar heeft. Op de webpagina van het consulaat vindt u alle belangrijke informatie welke betrekking heeft op legaal verblijf in Suriname.  

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in Indonesië te worden toegelaten?

De Indonesische overheid staat mensen vanaf 55 jaar toe een permanente verblijfsvergunning aan te vragen of zich te laten naturaliseren, nadat zij vijf jaar in Indonesië hebben gewoond. Gedurende deze periode van vijf jaar moeten zij een voorlopige verblijfsvergunning van telkens een jaar hebben. Voor het regelen van een dergelijke vergunning kunt u contact opnemen met Access Indonesia.

Molukkers en ex-KNIL-militairen die zijn opgenomen in het register van de Wet Rietkerk-uitkering kunnen in aanmerking komen voor de remigratievoorzieningen.

Overige informatie

Ben ik na remigratie nog steeds voor zorg verzekerd in Nederland? En ben ik dan ook verzekerd als ik op vakantie ben in Nederland?

Op basis van een uitkering Remigratiewet bent u niet verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekering. Het bedrag dat u ontvangt is of inclusief een bijdrage voor ziektekosten of u krijgt hier een aparte aanvulling voor. Met deze bijdrage of deze aanvulling kunt u zichzelf voor ziektekosten verzekeren in het land waar u naar geremigreerd bent.

Wanneer u een remigratie-uitkering in combinatie met een WAO- of AOW-uitkering, bent u in Nederland verzekerd. Tenminste, als Nederland hierover afspraken heeft gemaakt met het remigratieland over ziektekosten die u maakt in het land waar u naartoe bent geremigreerd. De ziektekostenpremie wordt dan ingehouden van uw bruto-uitkering. Dit regelt u via een E121-formulier dat u opvraagt bij het CAK. U kunt dan aanspraak maken op zorg in het remigratieland. Uw medische kosten declareert u bij de ziektekostenverzekeraar in het remigratieland. Let op: tijdens een vakantie in Nederland bent u niet verzekerd voor ziektekosten. U moet hiervoor een aparte (reis)verzekering afsluiten.

Kan ik een uitkering op basis van de Remigratiewet combineren met een andere uitkering?

Ja, soms kan dat. U kunt bijvoorbeeld zowel in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Remigratiewet als voor een AOW, WAO of WIA uitkering. Wanneer u recht hebt op verschillende uitkeringen, krijgt u de hoogste van deze uitkeringen uitbetaald. De combinatie heeft het voordeel dat mocht één van de uitkeringen vervallen, u het recht op de andere uitkering behoudt. Het kan ook zijn dat u door de combinatie in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten hetgeen u op grond van alleen een Remigratiewet-uitkering niet bent.

Mag ik nadat ik ben geremigreerd naast de remigratiewet-uitkering andere inkomsten hebben?

Dat mag, indien u alleen een uitkering op basis van de remigratiewet ontvangt. U kunt dan andere inkomsten hebben zonder dat dit gevolgen heeft voor uw remigratievoorziening.

Indien u naast de remigratievoorziening een WAO/WIA-uitkering ontvangt, kan het hebben van een andere inkomsten uit arbeid gevolgen hebben voor uw WAO/WIA-uitkering.

Kan ik weer terug naar Nederland als ik spijt krijg?

Als u voor vertrek naar het remigratieland afstand heeft moeten doen van uw Nederlandse nationaliteit, kunt u binnen één jaar na uw remigratie gebruikmaken van de terugkeerregeling in de remigratiewet. Hiermee kunt u na een eenvoudige toelatingsprocedure weer in Nederland komen wonen. Uw remigratie-uitkering stopt dan. 

Mag ik na remigratie nog op bezoek in Nederland?

Ja, als u een remigratie-uitkering ontvangt en op bezoek wilt in Nederland kunt u gebruik maken van  een meerjarenvisum met een geldigheid voor ten hoogste vijf jaar. U moet dit visum zelf aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u naar bent teruggekeerd.

Wanneer moet ik afstand doen van de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van het remigratieland aanvragen.

U dient afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit voordat u een toewijzende beslissing op uw remigratie- aanvraag kunt ontvangen. U doet dat pas op het moment dat de Sociale Verzekeringsbank u daarom vraagt, niet daarvoor.

Als u voor uw vertrek geen afstand hebt kunnen doen van de Nederlandse nationaliteit omdat u niet in het bezit bent van een meervoudige nationaliteit, zult u - eenmaal in uw remigratieland - zo spoedig mogelijk de nationaliteit van dat land moeten aanvragen.

Ik heb nog schulden. Kan ik gebruik maken van de Remigratiewet?

Als u schulden hebt bij de Rijksoverheid kunt u alleen gebruik maken van de Remigratiewet, nadat u een betalingsregeling hebt getroffen of volledig hebt afgelost. Voor meer info raadpleeg het Centaal Justitieel Incasso Bureau – CJIB.

Als u andere schulden heeft dan Rijksschulden vormen deze geen formeel beletsel maar wij dringen er sterk bij u op aan om al uw schulden af te lossen of daarvoor betalingsregelingen te treffen, zodat u voorkomt dat beslag wordt gelegd op uw remigratie-uitkering.

'Ik wil terug, maar misschien niet voorgoed'

Het NMI helpt migranten en erkende vluchtelingen hier een antwoord op te vinden.

Wij kunnen u helpen

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.