Ik wil pendelen

NMI - Ik wil pendelen

Ik wil pendelen tussen mijn geboorteland en Nederland

Als u deels in uw geboorteland wilt wonen en dus langere tijd in het buitenland verblijft, kan dat gevolgen hebben voor de rechten die u in Nederland heeft. In bepaalde situaties kan er een maximum zijn aan de periode die u jaarlijks in het buitenland doorbrengt om uw rechten te behouden. Dit is vooral belangrijk als u een uitkering of een verblijfsvergunning heeft, of als u in een huurhuis woont.

Als u gedurende één jaar in totaal meer dan acht maanden in het buitenland verblijft, wordt aangenomen dat u niet meer in Nederland woont. U wordt dan uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.

Woont u in een (sociale) huurwoning?

Woont u in een huurhuis, dan kan uw huurcontract worden opgezegd als u er lange tijd niet in woont. Let op: dat mag ook als u steeds uw huur heeft betaald.

Omdat er een tekort aan sociale huurwoningen is, willen woningcorporaties niet dat deze woningen lang onbewoond blijven. Niet alle corporaties hebben dezelfde regels, maar vaak eisen zij dat u tenminste 6 maanden per jaar in uw woning woont. Blijft de woning langer onbewoond, dan mag de woningcorporatie het huurcontract opzeggen en de woning ontruimen. Neem dus vooraf contact op met uw verhuurder als u voor langere tijd weggaat. Vraag welke regels hiervoor gelden of zoek dit op in uw huurcontract.

Heeft u een uitkering?

Of u uw uitkering kunt behouden als u in het buitenland verblijft, hangt af van de duur dat u niet in Nederland bent en het soort uitkering dat u heeft: 

 • Als u alleen een AOW-uitkering ontvangt, naast bijvoorbeeld een pensioen, dan kunt u bij elkaar niet meer dan zes maanden per jaar in het buitenland verblijven.
 • Als u naast de AOW ook een AIO (Bijstand) ontvangt, dan mag u niet langer dan 13 weken in het buitenland verblijven als u deze AIO aanvulling wilt behouden.
 • Met een WAO- of WIA-uitkering kunt u na toestemming van het UWV pendelen. Het is hoe dan ook verstandig om uw verblijf in het buitenland niet langer dan zes maanden te laten duren. Dat voorkomt problemen.

Heeft u een verblijfsvergunning?

Bent u langer dan zes maanden per jaar in het buitenland en heeft u een verblijfsvergunning? Dan kunnen er verblijfsrechtelijke problemen ontstaan. U hebt dan volgens de wet uw hoofdverblijf buiten Nederland verplaatst. Het hoofdverblijf is de plaats waar u permanent woont.

Als u een Nederlandse verblijfsvergunning heeft, dan moet uw hoofdverblijf in Nederland zijn. Uw type vergunning bepaalt hoe lang u buiten Nederland mag verblijven:

 • Met een vergunning voor bepaalde tijd mag u niet meer dan vier maanden aaneengesloten buiten Nederland zijn.
 • Met een vergunning voor onbepaalde tijd mag u niet meer dan zes maanden aaneengesloten buiten Nederland zijn.
 • Met een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen mag u maximaal zes jaar in een ander EU-land zijn. Buiten de EU mag u maximaal twaalf maanden verblijven.

In de volgende situaties is sprake van ‘verplaatsing van het hoofdverblijf’:

 • U heeft bij vertrek uit Nederland gebruikgemaakt van een remigratieregeling, bijvoorbeeld een regeling op grond van de Remigratiewet. 
 • U heeft een vergunning voor onbepaalde tijd en bent meer dan zes maanden aaneengesloten buiten Nederland geweest.
 • U heeft een vergunning voor bepaalde tijd en bent meer dan vier maanden buiten Nederland geweest.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit bezit, dan kunt u deze nooit verliezen door langdurig verblijf in het buitenland. Zolang u geen afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit blijft u Nederlander, zelfs als u nooit meer in Nederland terugkomt. Bezit u een dubbele nationaliteit, dan behoudt u volgens de huidige wetgeving de Nederlandse nationaliteit als u aan één van deze voorwaarden voldoet:

 • U woont minimaal 1 van de 10 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of binnen de EU
 • U verlengt op tijd uw Nederlandse paspoort of vraagt een verklaring van Nederlanderschap aan. Dat wil zeggen vóórdat de periode van 10 jaar waarin een paspoort geldig is, verstrijkt. Vanaf de dag dat u het paspoort -of de verklaring- ontvangt, gaat de nieuwe periode van 10 jaar in.

Zie voor verdere info ook ind.nl. Meer weten? Neem contact met ons op. We geven kosteloos advies op basis van uw persoonlijke situatie.

Antwoorden op vragen die veel gesteld worden.

Kan ik mijn uitkering meenemen als ik vertrek?

Ontvangt u AOW, WIA, WAO, of ANW? Dan kunt u deze uitkering in veel gevallen meenemen bij een permanente verhuizing naar uw geboorteland. Het kan zijn dat de hoogte van uw uitkering wordt aangepast. Bijvoorbeeld als de kosten van levensonderhoud in dat land lager zijn dan in Nederland. Ook kan het betekenen dat de loonheffing anders wordt berekend of dat u voortaan in het remigratieland belasting afdraagt. Een WW-uitkering kunt u niet meenemen. Dit geldt ook voor een uitkering die gebaseerd is op de Participatiewet, zoals de bijstandsuitkering.

Ik wil terug naar Nederland en wil mijn Nederlandse nationaliteit terug

Zolang u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit kunt u terugkeren naar Nederland. In dat geval zult u langs de gebruikelijke weg opnieuw uw positie in de Nederlandse samenleving moeten vinden. In ieder geval moet u in een Nederlandse gemeente ingeschreven zijn, zonder dat wordt hervestiging in Nederland lastig. Als u voor terugkeer naar uw geboorteland afstand deed van de Nederlandse nationaliteit, kunt u binnen een jaar na remigratie een verzoek om terug te keren indienen. Uw uitschrijving uit de Nederlandse gemeente wordt hierbij als peildatum aangehouden. Nadat u weer 1 jaar in Nederland hebt gewoond, kunt u als ex-Nederlander via een optieverklaring van de gemeente waar u woont een verzoek indienen om het Nederlanderschap terug te verkrijgen.

Ik wil mijn familie in Nederland bezoeken

Heeft u gebruik gemaakt van de Remigratiewet en bezit u geen Nederlands paspoort (meer), dan kunt u een vijfjaren visum aanvragen: met een geldigheidsduur tot vijf jaar kunt u voor een duur van maximaal 90 per 180 dagen een bezoek brengen aan Nederland en andere Schengen-landen.

Een vijfjaren visum is niet verplicht, u kunt ook telkens wanneer u naar Nederland komt een visum aanvragen voor familiebezoek of vakantie

Ik wil naar het buitenland om werk te zoeken

Gaat u naar een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan kunt u 3 maanden naar werk zoeken met behoud van uw volledige WW-uitkering. Het maakt dan niet uit of u in die periode in Nederland woont of in het buitenland.

“Als ik ziek word in mijn geboorteland, wil ik kunnen vertrouwen op mijn zorgverzekering.”

We adviseren over verzekeringen en andere vragen.