Het NMI werkt samen met …

Uitvoerende instanties

Naast lokale en landelijke overheden, is er ook contact met uitvoerende instanties. Zo wordt veelvuldig samengewerkt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is de uitvoerder van de remigratiewet en keert de remigratie-uitkering uit.

NMI-consulenten begeleiden en adviseren cliënten op objectieve en onafhankelijke wijze onder andere bij het aanvragen voor een remigratie-uitkering. Deze aanvragen komen terecht bij de SVB. Hierover is veelvuldig contact tussen de twee organisaties. Minimaal eenmaal per jaar is er een operationeel overleg tussen het NMI en de SVB.

Ook is er regelmatig contact met het UWV, de IND en de Belastingdienst.

Gemeentelijke loketten

Het NMI werkt samen met diverse gemeenten. Bezoekers van sociale loketten worden doorverwezen naar het NMI en onze consulenten kunnen op hun beurt doorverwijzen naar de gemeente. Ook maken we in de diverse locaties gebruik van de gemeentelijke huisvesting.

Momenteel is er veelvuldig contact met gemeente Eindhoven (zie onder), Amersfoort, Roermond, Amsterdam en Rotterdam,

De gemeente Eindhoven

Vanaf februari 2017 houdt het NMI spreekuur op het loket van het Stadskantoor van Eindhoven.  Iedereen die vragen heeft over remigratie kan deze stellen aan een consulent van het NMI. Of zoals het persbericht van de gemeente Eindhoven het zo mooi verwoordde:

“De consulenten van het NMI geven informatie over de Remigratiewet, de remigratieregeling en daarmee samenhangende onderwerpen zoals: verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, zorg en onderwijs. De individuele situatie van de cliënten staat altijd centraal en de positie van (mee)remigrerende partners en kinderen krijgt bijzondere aandacht. Als een migrant kiest voor definitief vertrek, dan helpt het NMI bij het voorbereiden en afwikkelen van de benodigde procedures.”

Niet alle cliënten keren echter ook terug naar het herkomstland.  Sommigen krijgen te maken met de gemeentelijke dienstverlening zoals de WMO of ondersteuning bij schulden. Omdat het NMI nu loket houdt in het Stadskantoor, zijn lijntjes kort en de vragen snel gesteld. De gemeente Eindhoven werkt toe naar, zoals ze zelf zegt ‘een Inclusieve Stad waarbij integrale samenwerking belangrijk is’. Samenwerking met het NMI sluit hierop naadloos aan.

Het Ministerie in Paramaribo

Het Ministerie van Justitie en Politie in Paramaribo en het NMI hebben de wil hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen als het gaat om aanvragen van cliënten die gebruik maken van de remigratiewet.

Met het oog op optimalisering van de aanvraag – en afhandelingsprocedure zal de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het Surinaamse Ministerie van Justitie en Politie ons voorzien van actuele en relevante informatie.

Het NMI werkt ook samen met het Surinaams consulaat. Er is regelmatig contact met de NMI-consulenten en eenmaal per jaar overleg met de directie.

Sociaal attachés

Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er contacten tussen het NMI en sociaal attachés geweest, maar nog nooit is zo intensief samengewerkt als nu met de Turkse sociaal attachés. Waren het voorheen wat eenvoudige telefonische contacten tussen het NMI en bijvoorbeeld Spaanse of Portugese sociaal attachés, nu is Turkije koploper in samenwerking. Indien nodig gaat het NMI samen met de Turkse sociaal attachés voorlichting geven, nemen ze samen achter één tafel plaats om vragen te beantwoorden, gaan ze samen op bezoek bij cliënten in geheel Nederland.

De laatste vier à vijf jaar heeft het NMI op een regelmatige basis contact met de sociaal attachés van Turkije. Op voorlichtingsbijeenkomsten kunnen mogelijke cliënten die willen remigreren en andere geïnteresseerden vragen stellen. De samenwerking is nu zó ver gevorderd dat ook de allerhoogste baas van het Turkse consulaat, de consul-generaal èn de consuls zelf aanwezig zijn. 

“Nooit in Turkije gewerkt: en toch een Turks pensioen?”

De vragen die cliënten stellen tijdens de open voorlichtingsavonden variëren enorm. Sommige vragen zijn ‘echte NMI-vragen’, andere vragen zijn specifiek voor de Turkse sociaal attachés. Kan ik mijn uitkering meenemen naar Turkije? Het NMI weet het antwoord. Hoe neem ik mijn auto mee naar Turkije? Kan ik mijn pensioen inkopen in Turkije? Een sociaal attaché uit Turkije heeft de meest recente kennis over deze laatste onderwerpen. 

Juist de aanwezigheid van zo’n hoge vertegenwoordiger kan drempelverlagend werken: in dit geval ging het hele gezelschap naar de cliënten toe met de open vraag: "Waar zitten jullie mee? Vraag maar!".

Van Sneek naar Maastricht

Zo’n tien voorlichtingsbijeenkomsten zijn er het afgelopen jaar geweest via alleen al de Turks sociaal attaché in Deventer. Met sociaal attachés uit heel Nederland heeft het NMI echter al samengewerkt: er zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor toekomstige remigranten gehouden van Friesland tot Limburg!

Plannen voor de toekomst? Gezien de meerwaarde van deze samenwerking, staat bij het NMI het verdiepen van het contact met de attachés uit Rotterdam en Den Haag hoog op de agenda van 2017.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.