Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van het Nederlands Migratie Instituut (NMI).

NMI vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan: wij verwerken uw gegevens veilig en volgens de geldende wettelijke regels. Om u goed van dienst te zijn en ons advieswerk zo effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt NMI persoonsgegevens.

In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden, wie deze gegevens mag inzien, hoe wij gegevens bewaren, aan wie wij welke gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat daarbij voorop.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Denk aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit(en) en soms ook kopie identiteitsbewijs. Dit soort gegevens verkrijgen wij als u bijvoorbeeld een formulier invult, een bericht met eventuele bijlagen stuurt, of met ons belt.

Wanneer u of een derde uw persoonsgegevens met NMI deelt, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, doorsturen, raadplegen, gebruiken, opslaan, verwijderen en verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die NMI geautomatiseerd dan wel handmatig verwerkt om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Van wie verwerkt NMI persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die informatie op de website van NMI achterlaten, kunnen we gegevens verwerken. Dit zijn onder meer medewerkers, leveranciers en cliënten van NMI. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen bij met ons samenwerkende organisaties. Let op: indien u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan uw medewerkers beschikbaar stellen zodat zij weten hoe NMI omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is NMI, gevestigd aan Catharijnesingel 50, te Utrecht. De verantwoordelijke is de persoon of organisatie die formeel-juridisch beslist of persoonsgegevens worden verwerkt, welke dat zijn en voor welk doel, en op welke wijze dat gebeurt.

Met welk doel verwerkt NMI persoonsgegevens?
Een persoon of organisatie mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • u geeft toestemming voor verwerking;
  • verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • verwerking is noodzakelijk vanwege het belang van NMI.

NMI verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de advisering over het exporteren van uitkeringen naar het buitenland, het aanvragen van de remigratie-uitkering of andere
activiteiten in het kader van remigratie.

Hoe gaat NMI met uw persoonsgegevens om?
NMI verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Hiervoor is een uitgebreide werkinstructie geschreven, waarvan op de naleving structureel wordt toegezien.

Toezicht op de gegevensverwerking
De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat NMI de bepalingen uit dit privacy statement niet, of onvoldoende, naleeft, kunt u een klacht indienen bij de AP:

Autoriteit Persoonsgegevens
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL  Den Haag

Beveiliging
Om de privacy en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft NMI passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om verlies en misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Naast het beveiligen van systemen zorgen we ook dat binnen NMI niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn uitsluitend toegankelijk voor de groep medewerkers voor wie die gegevens noodzakelijk zijn om hun taken te kunnen uitvoeren.

Melding incidenten
Mocht blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens en sprake is van een ernstige vorm van datalekken, dan zullen wij dit melden bij de AP en aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onze opdrachtgever). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens mogelijk nadelige gevolgen voor u heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijkheid
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van NMI is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door NMI zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht dan wel gehouden aan hetgeen in de verwerkersovereenkomst is bepaald.

Bewaartermijnen
NMI bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de soort gegevens en het doel waarvoor zij worden verwerkt.

NMI hanteert de volgende bewaartermijnen voor cliëntgegevens:

  • Ingezonden webformulieren worden na 1 maand vanaf de ontvangstdatum verwijderd.
  • Na het geven van uitsluitend voorlichting aan de cliënt zonder vervolg worden persoonsgegevens na 1 jaar vanaf de laatste contactdatum verwijderd.
  • In het geval van begeleiding/advisering door NMI worden de gegevens ten minste voor de duur van de advisering en begeleiding bewaard. Is het adviestraject afgerond en het dossier gesloten dan geldt een bewaartermijn van maximaal 5 jaar vanaf de laatste contactdatum.

Let op!
NMI verleent zijn diensten tot eind 2024, daarna zijn de NMI consulenten niet langer in dienst van NMI. Dientengevolge zal NMI per 01-01-2025 alle persoonsgegevens van cliënten vernietigen!

Gegevensverstrekking derden
NMI verstrekt uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons uw toestemming daarvoor hebt gegeven. NMI kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik.

Gegevensdeling buiten de EU
NMI deelt geen persoonsgegevens met een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u daar expliciet toestemming voor geeft.

Contact met NMI
Veel contacten tussen u en NMI verlopen telefonisch, via WhatsApp, e-mail of uw bezoek aan een van de locaties. Persoonsgegevens die u daarbij verstrekt, verwerken wij als dat nodig is voor onze dienstverlening aan u. Het initiatief tot contact kan bij u vandaan komen of van NMI uit gaan.

Website bezoek
NMI maakt op de website gebruik van analytische cookies: kleine bestandjes die de webpagina’s die u bezoekt meesturen en door uw browser worden opgeslagen. NMI gebruikt deze dienst van het Amerikaanse bedrijf Google om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google verzamelt hierbij nadrukkelijk geen IP-adressen. De geanonimiseerde informatie die Google wel verzamelt, kan worden overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Welke rechten heeft u?
Wanneer NMI persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Deze rechten lichten wij hieronder toe. Daarnaast verstrekken wij informatie betreffende onze identiteit en werkwijze, de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, de regels die daarop van toepassing zijn, de rechten die u heeft en de invloed die u hierop kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u al op de hoogte was van de verwerking of indien een melding aan u onmogelijk is, of ons een onevenredige inspanning kost.

Recht op inzage
Bent u cliënt van NMI en wilt u weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als wij gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift hebben verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer wij uw gegevens naar uw mening onrechtmatig hebben verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking 
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoons-gegevens niet langer nodig zijn of indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door NMI onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door NMI kunt u bezwaar maken indien die gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u berichten te sturen of telefonisch te benaderen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en digitaal leesbare wijze aan u zullen verstrekken wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u contact met NMI opnemen door een mail te sturen naar nmi@nmigratie.nl. Wij kunnen u in dit geval vragen om een geldig legitimatiebewijs om zeker te zijn dat wij de gevraagde gegevens aan de juiste persoon verstrekken. NMI kan besluiten om buitensporige, bijvoorbeeld te veelvuldige verzoeken om het verstrekken van informatie af te wijzen.

Over dit privacy statement
De laatste versie van dit privacy statement is van 1 mei 2024.