ANBI

Algemene doelstelling NMI

  1. Het geven van informatie, advies en begeleiding aan allen die in het kader van de Remigratiewet willen terugkeren naar het land van herkomst. Het ondersteunen in het besluitvormingsproces van migranten, die vertrek uit Nederland overwegen.
  2. Voorlichting geven over de Remigratiewet en de relatie met de daarmee samenhangende regelingen aan groepen migranten(organisaties), sleutelpersonen, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Samenstelling en beloning bestuurders

Het bestuur van het NMI wordt, conform artikel 4 van de Statuten van het NMI, gevormd door vertegenwoordigers uit de doelgroepen van het integratiebeleid en/of hun organisaties, vertegenwoordigers van verschillende relevante maatschappelijke organisaties, en leden die zijn benoemd op grond van hun kennis van en hun betrokkenheid met (re)migratie en de verschillende aspecten daarvan. 

De bestuurders van de stichting ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegeld. De daadwerkelijke gemaakte reiskosten worden vergoed. Het vacatiegeld bedraagt € 150,- per vergadering/werkgroep, de voorzitter ontvangt € 200,- vacatiegeld per vergadering / werkgroep. De directeur ontvangt een salaris conform de rechtspositieregeling van de stichting die voor alle werknemers geldt. De salariëring geschiedt overeenkomstig de salarisschalen van het bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren.

Registratie Kamer van Koophandel

De Stichting Nederlands Migratieinstituut is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41154950. RSIN 009871615. 

Financieel overzicht

Het financieel overzicht 2017 van het NMI en de toelichting zijn beschikbaar.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.