Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Remigratiewet

De gewijzigde Remigratiewet is sinds 1 juli 2014 van kracht en biedt degenen die tot de doelgroep van deze wet behoren en naar het land van herkomst willen remigreren, financiële ondersteuning. Het land van herkomst is het land waar de remigrant is geboren.

Tot de doelgroepen van de Remigratiewet behoren:
- personen die de nationaliteit hebben (gehad) van: Turkije, Marokko, Suriname, Tunesië, Kaapverdië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Macedonië (FYROM), Slovenië, Kosovo, de Molukken, Griekenland, Italië, Portugal of Spanje, en die willen terugkeren naar hun land van herkomst.
- erkende vluchtelingen en asielgerechtigden die willen vertrekken naar hun land van herkomst.

De Remigratiewet kent een  Remigratie-uitkering.

Remigratie-uitkering

De Remigratie-uitkering is een maandelijkse tegemoetkoming voor kosten van levensonderhoud. Van de persoonlijke situatie en het levenspeil in het bestemmingsland hangt het af hoe hoog de remigratie-uitkering is. Als men in het land van vestiging vanuit Nederland niet meer verzekerd is voor ziektekosten, krijgt men ook een tegemoetkoming voor een zelf af te sluiten ziektekostenverzekering.

Voorwaarden Remigratie-uitkering

Om in aanmerking te komen voor de Remigratie-uitkering moet de aanvrager:
- behoren tot de doelgroep;
- minimaal 55 jaar oud zijn op de dag van aanvraag;
- na zijn/haar 17e levensjaar in Nederland zijn gaan wonen, dus vanaf 18 jaar of ouder;
- gedurende minimaal 12 maanden (onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag) een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering of AOW-pensioen hebben ontvangen;
- op het moment van de aanvraag tenminste 8 jaar ononderbroken het hoofdverblijf in Nederland hebben gehad, anders dan voor een tijdelijk doel;
- geen schulden aan het Rijk hebben of hiervoor een afbetalingsregeling hebben getroffen;
- geen vermogensbelasting verschuldigd zijn;
- een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de aanvrager in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit én de nationaliteit van het bestemmingsland, dan moet hij/zij vóór de remigratie afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. Indien men alleen in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, moet hij/zij zo spoedig mogelijk de nationaliteit van het bestemmingsland aannemen of deze aanvragen;
- niet eerder gebruik gemaakt hebben van een voorziening in het kader van de Remigratiewet of de Remigratieregeling 1985;
- in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap moet ook de partner, als deze eveneens in Nederland verblijft, remigreren.

Extra faciliteiten Remigratie-uitkering
- jaarlijkse indexering van de uitkering;
- de mogelijkheid om binnen 1 jaar naar Nederland terug te keren;
- een meerjarenvisum voor bezoek aan Nederland;
- na verbreking van de relatie een individuele uitkering voor beide partners;
- voor wezen een financiële voorziening tot aan hun meerderjarigheid;
- de partner kan bij het bezit van de Nederlandse nationaliteit deze behouden;
- de mogelijkheid voor afgeschatte WAO'ers die vóór 1 april 2000 zijn geremigreerd, alsnog de remigratie-uitkering aan te vragen, indien zij op het moment van remigratie aan de voorwaarden voldeden.

Zie voor een overzicht van de bedragen 2014 onderstaande PDF's 

N.B. De vergoeding ten behoeve van de reis- en bagagekosten wordt alleen en uitsluitend verstrekt aan remigranten die vóór 01-07-2014 een aanvraag ingediend hebben en daarna met een door de SVB goedgekeurde aanvraag terug keren. Voor aanvragers vanaf 01-07-2014 is deze tegemoetkoming komen te vervallen. Zij ontvangen alleen een maandelijkse vergoeding in het herkomstland.
 
Bel voor meer informatie tel. 030-2342936


  1. Download 2016 netto bedragen remigratiewet doelgroeplanden
  2. Download 2016 netto bedragen remigratiewet voor vluchtelingen
.